EU Projekt

Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Názov zákazky1:

 služby spojené s implementáciou a certifikáciou systémov manažérstva

Názov prijímateľa/partnera/žiadateľa2:

 Siluma, spol. s.r.o.

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby):

služby

Identifikačné číslo projektu v ITMS2014+3:

NFP313030N899

Adresa4:

 295 Veľký Slavkov, Veľký Slavkov 059 91

IČO5:

 36 460 311

Lehota na predkladanie ponúk6:

 28.9.2018 10:00 CET

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž7:

 

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO8:

 

 

Prílohy:

 

Služby certi Siluma - výzva zadanie

 

Ponukový formulár - zadanie

 

Vzor Zmluvy

 

Výsledná správa súťaže

 

Výsledná správa súťaže pre IWE a IWT

 

Výsledná správa súťaže pre ISO 12944

 

 

 
 

1Vysvetlivky:

 Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na súťaž (výzve na predkladanie ponúk). Pokiaľ výzva na súťaž neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky.

2 Uvedie sa celý názov prijímateľa/partnera/žiadateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň verejný obstarávateľ/obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

3 V prípade, že projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS2014+, uvedie sa informácia: „nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. Textácia má odporúčací charakter, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 môže zvoliť inú obsahovo podobnú textáciu.

4 Uvedie sa celá adresa prijímateľa/partnera/žiadateľa.

5 Uvedie sa IČO prijímateľa/partnera/žiadateľa.

6 Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na súťaž. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne celých 5 pracovných dní po dni, v ktorom bola výzva na súťaž zverejnená na stránke verejného obstarávateľa. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia.

7 Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na súťaž na webovom sídle prijímateľa. Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie.

8 Nevypĺňa prijímateľ/partner/žiadateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO.

 

eueu2

 

Kvalitou k úspechu

hlavný cieľ projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP a to certifikáciou štandardov kvality

 

 

 

 

Prijímateľ: Siluma spol, s.r.o.

 

                         Veľký Slavkov 295

 

                              059 91 Veľký Slavkov

 

Výška finančnej podpory: 49 876,40 €