Výroba a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov
Oceľové konštrukcie hál
Opláštenie budov sendvičovými panelmi


O spoločnosti

Spoločnosť Siluma bola založená v roku 1993, kedy začala svoju činnosť vo výrobných priestoroch v Poprade. Predmetom činnosti našej spoločnosti je výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov.

Stúpajúce množstvo zákaziek, zvyšujúci sa počet zamestnancov a zvyšujúce sa nároky na kvalitu práce a výrobkov vyústili v roku 2005 do presťahovania spoločnosti do Veľkého Slavkova. V miestnej priemyselnej zóne vzdialenej 5 kilometrov od Popradu s vynikajúcim napojením na diaľnicu spoločnosť našla optimálne podmienky z hľadiska zväčšenie výrobných a skladových priestorov. V súčasnosti v spoločnosti Siluma, spol. s r.o. pracuje viac ako 70 zamestnancov.

projekt


 

AKTUÁLNE REFERENCIE

View the embedded image gallery online at:
http://siluma.sk/9-uncategorised#sigProGalleriaa7e5d6f084

Certifikáty pre normy

Certifikáty pre normy

STN EN ISO 9001:2016

STN EN ISO 14001:2016

STN EN ISO 18001:2009

STN EN ISO 27001:2014

STN EN ISO 50001:2012

EU Projekt

Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Názov zákazky1:

 služby spojené s implementáciou a certifikáciou systémov manažérstva

Názov prijímateľa/partnera/žiadateľa2:

 Siluma, spol. s.r.o.

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby):

služby

Identifikačné číslo projektu v ITMS2014+3:

NFP313030N899

Adresa4:

 295 Veľký Slavkov, Veľký Slavkov 059 91

IČO5:

 36 460 311

Lehota na predkladanie ponúk6:

 28.9.2018 10:00 CET

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž7:

 

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO8:

 

 

Prílohy:

 

Služby certi Siluma - výzva zadanie

 

Ponukový formulár - zadanie

 

Vzor Zmluvy

 

Výsledná správa súťaže

 

Výsledná správa súťaže pre IWE a IWT

 

Výsledná správa súťaže pre ISO 12944

 

 

 
 

1Vysvetlivky:

 Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na súťaž (výzve na predkladanie ponúk). Pokiaľ výzva na súťaž neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky.

2 Uvedie sa celý názov prijímateľa/partnera/žiadateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň verejný obstarávateľ/obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

3 V prípade, že projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS2014+, uvedie sa informácia: „nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. Textácia má odporúčací charakter, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 môže zvoliť inú obsahovo podobnú textáciu.

4 Uvedie sa celá adresa prijímateľa/partnera/žiadateľa.

5 Uvedie sa IČO prijímateľa/partnera/žiadateľa.

6 Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na súťaž. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne celých 5 pracovných dní po dni, v ktorom bola výzva na súťaž zverejnená na stránke verejného obstarávateľa. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia.

7 Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na súťaž na webovom sídle prijímateľa. Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie.

8 Nevypĺňa prijímateľ/partner/žiadateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO.

 

eueu2

 

Kvalitou k úspechu

hlavný cieľ projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP a to certifikáciou štandardov kvality

 

 

 

 

Prijímateľ: Siluma spol, s.r.o.

 

                         Veľký Slavkov 295

 

                              059 91 Veľký Slavkov

 

Výška finančnej podpory: 49 876,40 €

 

Práca u nás

Ak máte záujem o prácu v našej spoločnosti, kontaktujte nás prosím:

• telefonicky na čísle +421 52 7768 529
• e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Priebežne hľadáme záujemcov o tieto pracovné pozície:

• zvárač
• zámočník
• maliar-natierač
• brúsič
• palič